วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

“ บันทึกกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่ 14

20สิงหาคม2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่อง สุภาษิตพระร่วง
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง คำพ้องและการเขียนเล่าเรื่อง
           4.เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องคำพ้อง
5. ตรวจสมุดของนักเรียนชั้นม.1/5
6.เข้ากิจกรรมคาบชุมนุมโดยการฝึกซ้อมการอ่านทำนองเสนาะต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว

21สิงหาคม 2555
            1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. จัดเรียงเอกสารเรื่อง สุภาษิตพระร่วง จำนวน 240 ชุด
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องสุภาษิตพระร่วง
 4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง เก็บมาเล่า เอามาคุย
 5.ตรวจแบบทดสอบและแบบฝึกของนักเรียนชั้นม.1/5

22สิงหาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องเก็บมาเล่า เอามาคุย
 3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง สุภาษิตพระร่วง
4.ตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้นม.1/5
5.เข้าสอนนักเรียนชั้นม.2/2 แทนอาจารย์สุพรรณี
 6. นำข้อสอบสุภาษิตพระร่วงไปโรเนียว

23สิงหาคม 2555
1. ยืนรอรับนักเรียนหน้าโรงเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียน
2. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
 3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.2/2 แทนอาจารย์สุพรรณี
4. ควบคุมการทำแบบทดสอบของนักเรียนชั้นม.6/4แทนอาจารย์สุพรรณี
5.เข้ากิจกรรมคาบชุมนุม โดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมพลังความสามัคคี

24สิงหาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2.ช่วยอาจารย์ลัดดาพิมพ์รายชื่อนักกรีฑาของพรรคสีม่วง
3. จัดเตรียมใบความรู้และแบบฝึกในเรื่องต่อไปเพื่อนำไปโรเนียว
4. ตรวจแบบทดสอบของนักเรียนชั้นม.1/1ให้อาจารย์พี่เลี้ยง
5. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องสุภาษิตพระร่วง
6. ตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้นม.1/6

ข้อคิดที่ได้จากสัปดาห์นี้ 
1.    การใช้กิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2.    การให้กำลังใจเมื่อนักเรียนทำงานได้ดี เป็นวิธีการเสริมแรงที่ช่วยให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำงานดีขึ้น


“ บันทึกกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่ 13

14สิงหาคม2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. จัดเรียงเอกสารเรื่องเก็บมาเล่า เอามาคุย จำนวน 160 ชุด
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องโคลงโลกนิติ
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง โคลงโลกนิติ
           5.ตรวจแบบทดสอบของนักเรียนชั้นม.1/6 และม.1/5
6. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/1เรื่องโคลงโลกนิติ แทนอาจารย์พี่เลี้ยง
           7. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องเก็บมาเล่า เอามาคุย
8. เข้าร่วมกิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อทำการฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์
                              
15สิงหาคม 2555
            1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10เรื่องการเขียนเล่าเรื่อง
 3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง เก็บมาเล่า เอามาคุย
 4.ตรวจสมุดบันทึกการอ่านและผลงานของนักเรียนชั้นม.1/5

16สิงหาคม 2555
1. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โดยช่วงเช้าทำหน้าที่ควบคุมการเดิน  
    กระบวนพาเรดของพรรคสีม่วง
2. เช็คชื่อนักเรียนที่ร่วมเดินพาเรดของพรรคสีม่วง
 3. ดูแลเรื่องน้ำดื่มของกองเชียร์และเชียรรีดเดอร์
4.ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่พักของพรรคสีม่วง

17สิงหาคม 2555
1. ดูแลเรื่องน้ำดื่มของกองเชียร์และเชียรรีดเดอร์
2. ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่พักของพรรคสีม่วง

18กรกฎาคม 2555
1. ดูแลเรื่องน้ำดื่มของกองเชียร์และเชียรรีดเดอร์
2. ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่พักของพรรคสีม่วง
3. ช่วยเก็บอุปกรณ์ของพรรคสีม่วง

ข้อคิดที่ได้จากสัปดาห์นี้ 
1.    ความสามัคคีสร้างพลัง ช่วยให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี
2.    การจัดกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ทำให้นักเรียนเรียนรู้หน้าที่ของตนเองมากขึ้น


“ บันทึกกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่ 12

6สิงหาคม2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. ไปนำเอกสารจากห้องโรเนียวมาจัดเรียง
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องโคลงโลกนิติ และให้นักเรียนทำพจนานุกรมเล่มเล็ก
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง โคลงโลกนิติ
           5.เข้ากิจกรรมคาบชุมนุมโดยการฝึกซ้อมการอ่านทำนองเสนาะต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
6. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องโคลงโลกนิติ
7. เข้าร่วมกิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อทำการฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์
                              
7สิงหาคม2555
            1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องโคลงโลกนิติ
 3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง โคลงโลกนิติ
4.เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/1เรื่อง โคลงโลกนิติแทนอาจารย์พี่เลี้ยง
5. ทำตารางลำดับที่บันทึกการปฏิบัติงานสอนให้อาจารย์ชนาพร
6.ตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้นม.1/5
 7. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องโคลงโลกนิติ
8. เข้าร่วมกิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อทำการฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์
 9. ช่วยอาจารย์จัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน


8สิงหาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เสริฟกาแฟให้อาจารย์และคณะแขกที่มาร่วมโคลงการ
 3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องโคลงโลกนิติ
4.เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/8 แทนอาจารย์พี่เลี้ยง
5.ตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้นม.1/5
 6. ตรวจแบบทดสอบเรื่อง โคลงโลกนิติของนักเรียนชั้นม.1/10
7. เข้าร่วมกิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อทำการฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์

9สิงหาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. ช่วยอาจารย์ลัดดาแจกเอกสารคาบครอบครัวให้อาจารย์ในหมวดต่างๆ
 3. หาข้อมูลเกี่ยวกับวันแม่เพื่อใช้ในการพูดสนทนาเสียงตามสาย
4. จัดทำสื่อพาเวอร์พอย เรื่อง เก็บมาเล่าเอามาคุย
5.เข้าร่วมกิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อทำการฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์

10สิงหาคม 2555
1. จัดเตรียมอาหารว่างให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันแม่
2.ช่วยอาจารย์ปุณณดาจัดเรียงเกียรติบัตรที่จะมอบให้แก่แม่ที่มาร่วมกิจกรรม
3. ถือพานมอบเกียรติบัตรครูแม่ดีเด่นและแม่ดีเด่น
4. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ณ สนามกีฬาโรงเรียน
5. เสริฟน้ำให้กับอาจารย์ที่ทำการฝึกซ้อมนักเรียนในสนาม

ข้อคิดที่ได้จากสัปดาห์นี้ 
1.    ความร่วมมือร่วมใจช่วยให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2.    การทำงานแต่ละครั้งไม่ควรคำนึงว่างานนั้นเป็นหน้าที่ใคร  แต่ควรยืนมือเข้าไปช่วยเมื่องานนั้นต้องการความช่วยเหลือ


“ บันทึกกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่ 11

30กรกฎาคม2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องโคลงโลกนิติ
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง โคลงโลกนิติ
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องโคลงโลกนิติ
5.เข้ากิจกรรมคาบชุมนุมโดยดูแลและควบคุมนักรียนในขระที่อาจารย์พี่เลี้ยงกำสอน
6. ตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้นม.1/6
7. เข้าร่วมกิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อทำการฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์
                              
31กรกฎาคม 2555
            1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องโคลงโลกนิติ
3. จัดเรียงเอกสารข้อสอบจำนวน 40 ชุด
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง โคลงโลกนิติ
5.เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/1 แทนอาจารย์พี่เลี้ยง
6.ให้นักเรียนชั้นม.1/10 สอบแก้ตัวกลางภาค
 7. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องโคลงโลกนิติ
 8. เข้าร่วมกิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อทำการฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์

1สิงหาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. ช่วยอาจารย์ชนาพร  ทำตารางแบบรายการปฏิบัติการสอน
 3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องโคลงโลกนิติ
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง โคลงโลกนิติ
5. ตรวจผลงานของนักเรียนชั้นม.1/10

ข้อคิดที่ได้จากสัปดาห์นี้ 
1.    หน้าที่ของครูไม่ใช่แค่งานสอน  แต่ต้องรู้จักหน้าที่ของครูที่ดีด้วย
2.    เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า ดังนั้นจึงควรใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์มากที่สุด


“ บันทึกกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่ 10

23กรกฎาคม2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5เรื่อง เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่องเสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด
5.ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นม.1/10
6. ให้นักเรียนสอบแก้ตัวในเรื่องที่สอบไปแล้วแต่ยังไม่ผ่าน
7. เข้าร่วมประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยท่านรองฝ่ายวิชาการ
                              
24กรกฎาคม 2555
            1. ควบคุมการสอบของนักเรียนชั้นม.3/10 ห้อง136 วิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา
2. ช่วยอาจารย์แววตานับข้อสอบและจัดเรียงลงในซองข้อสอบ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อสอบในช่วงบ่ายเพื่อใช้ในการทดสอบนักเรียนชั้นม.1,.4,.5
4. ตรวจเช็คอุปกรณ์และนับจำนวนกระดาษคำตอบในช่วงบ่ายเพื่อนำส่งฝ่ายวิชาการ

25กรกฎาคม 2555
1. จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อสอบในช่วงเช้าเพื่อใช้ในการทดสอบนักเรียนชั้นม.2,.3,.6
2. ช่วยอาจารย์ปุณณดากรอกจำนวนนักเรียนในครอบครัวลงในแบบฟอร์ม
3. ตรวจเช็คอุปกรณ์และนับจำนวนกระดาษคำตอบในช่วงเช้าเพื่อนำส่งฝ่ายวิชาการ
4. ช่วยอาจารย์ลัดดาตรวจเช็คงานวิจัยบทที่2 เพื่อตรวจดูคำผิด  และการเว้นวรรคที่ผิดอยู่

26กรกฎาคม 2555
1. จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อสอบในช่วงเช้าเพื่อใช้ในการทดสอบนักเรียนชั้นม.2,.3,.6
2. ตรวจเช็คอุปกรณ์และนับจำนวนกระดาษคำตอบในช่วงเช้าเพื่อนำส่งฝ่ายวิชาการ
3.จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อสอบในช่วงบ่ายเพื่อใช้ในการทดสอบนักเรียนชั้นม.1,.4,.5
   4. เสริฟน้ำให้อาจรย์ที่กำลังคุมสอบ
   5. ตรวจเช็คอุปกรณ์และนับจำนวนกระดาษคำตอบในช่วงบ่ายเพื่อนำส่งฝ่ายวิชาการ

  27กรกฎาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2.จัดเรียงเอกสารเรื่องโคลงโลกนิติ จำนวน 230 ชุด
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/1เรื่องโคลงโลกนิติ แทนอาจารย์พี่เลี้ยง
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6เรื่องโคลงโลกนิติ
5. ตรวจสมุดของนักเรียนชั้นม.1/6
6.เข้ากิจกรรมคาบกีฬาสีเพื่อฝึกซ้อมเชียร์รีดเดอร์

ข้อคิดที่ได้จากสัปดาห์นี้ 
1.    เมื่อต้องทำงานทุกอย่างพร้อมกัน ต้องอาศัยการแบ่งเวลาให้ถูก  โดยคำนึงว่างานไหนสำคัญมากก็ทำงานชิ้นนั้นก่อน
2.    การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

“ บันทึกกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่ 9

16 กรกฎาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6 เรื่อง การสรุปเพื่อจับใจความสำคัญจากบทร้อยแก้ว
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 เรื่อง นิราศภูเขาทอง และให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่อง การถอดคำประพันธ์
5. เข้ากิจกรรมคาบชุมนุมโดยช่วยอาจารย์พี้เลี้ยงควบคุมชั้นเรียน
6. ตรวจสมุดของนักเรียนชั้นม.1/5 และม.1/6
                              
17 กรกฎาคม 2555
            1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6 เรื่อง ภาษามีพลัง
3. ไปเอาเอกสารจากห้องโรเนียวมาจัดเรียงจำนวน 80 ชุด
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 เรื่อง เสียงเพลงและเสียงกรี๊ด
5. เข้าสังเกตการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยง
6. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่อง นิราศภูเขาทอง และให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
7. พิมพ์ข้อสอบกลางภาคจำนวน 30 ข้อ
8. ดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อมเชียรของพรรคสีม่วง

18 กรกฎาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. จัดเรียงข้อสอบเรื่องเสียงเพลงกับเสียงกรี๊ดจำนวน 80 ชุด
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/10 เรื่อง เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 เรื่อง นิราศภูเขาทอง และให้นักเรียนทำแบบฝึก
5. ตรวจข้อสอบและแบบฝึกหัดเรื่องเสียงเพลงกับเสียงกรี๊ดของนักเรียนชั้นม.1/5
6. ตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้นม.1/5 และม.1/10
7. เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดของนักเรียนชั้นม.3 โดยร่วมกันร้องเพลงพร้อมกับนักเรียน

19 กรกฎาคม 2555
1. ยืนรอรับนักเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
3. พิมพ์ใบปะหน้าข้อสอบกลางภาคและนำไปโรเนียว
4. นำเอกสารคาบครอบครัวไปให้อาจารย์ในหมวดต่างๆ
5. จัดกิจกรรมเสียงตามสายของหมวดภาษาไทย
6. เข้ากิจกรรมคาบครอบครัวโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับศีลห้า
7. เข้ากิจกรรมกีฬาสีโดยการควบคุมการฝึกซ้อมเต้นของเชียร์รีดเดอร์

  20 กรกฎาคม 2555
1. ลงแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
2. ไปนำข้อสอบกลางภาคจากห้องโรเนียวมาจัดเรียงและใส่ซองส่งฝ่ายวิชาการ
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/8 แทนอาจารย์พี่เลี้ยง
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/6 เรื่อง การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ
5. ตรวจสมุดของนักเรียนชั้นม.1/6
6. ตรวจกระดาษคำตอบของนักเรียนชั้นม.1/8 ให้แทนอาจารย์พี่เลี้ยง

ข้อคิดที่ได้จากสัปดาห์นี้ 
1.    ความเหนื่อยล้าคือประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถฝึกความอดทนของคนเราได้เป็นอย่างดี